Jak zaoszczędzić gotując na kuchni indukcyjnej

płyta indukcyjnaNie od dziś wiadomo, że domowe posiłki są zdrowsze i niejed­nokrot­nie smaczniejsze niż te podawane w restau­rac­jach czy przy­drożnych barach. Poza odrobiną czasu, chęci i szczyptą tal­entu przy­go­towanie posiłku  wiąże się z wyko­rzys­taniem energii. Niestety cza­sami kon­sek­wencją kuli­narnych sza­leństw jest wysoki rachunek za prąd czy gaz. W jaki sposób eko­nom­icznie gotować, by potrawy pozostały nadal pyszne i zdrowe?

Tanie gotowanie na kuchni indukcyjnej

We współczes­nej kuchni najczęś­ciej wyko­rzys­tuje się dwa źródła energii – gaz i prąd. Jed­nak z uwagi na wysokie ceny tego pier­wszego, coraz więcej domowych mis­trzów patelni decy­duje się na przyrządzanie potraw przy pomocy kuchni induk­cyjnej, która korzysta z energii elek­trycznej.
Na czym polega ener­gooszczęd­ność kuchni induk­cyjnej? Ciepło zaczyna być tu wyt­warzane dopiero po postaw­ie­niu na polu grzew­czym gar­nka, a wraz z jego ściąg­nię­ciem płyta się wychładza. Dodatkowo pole grzew­cze dos­tosowuje się do rozmi­arów dna naczy­nia, dzięki czemu wyko­rzysty­wane jest tylko tyle energii, ile to konieczne.

Min­i­malne koszty, czyli nowoczesne gotowanie

Przyrządzanie potraw, posługu­jąc się kuch­nią induk­cyjną, jest bardziej eko­nom­iczne, ale wymaga też zmi­any pewnych przyzwycza­jeń. Zwłaszcza jeżeli użytkownik wcześniej korzys­tał z trady­cyjnych kuchni gazowych. Ważny jest również dobór odpowied­nich gar­nków i patelni, jakie pomogą w jeszcze więk­szym stop­niu ograniczyć wydatki na prąd.

  • Przykry­waj gar­nki pod­czas gotowa­nia. Gotu­jąc pod przykryciem możesz zaoszczędzić nawet 20–30% energii. Szczegól­nie prak­ty­czne są pokry­wki szk­lane, przez które widać potrawy. Rzadziej je uchy­lamy, czyli min­i­mal­izu­jemy zuży­cie prądu.
  • Gotuj w cza­jniku tylko tyle wody, ile potrze­bu­jesz. Aby nie zapom­nieć o jej wyłącze­niu, sto­suj gwiz­dki lub timery.
  • Zaraz po zago­towa­niu potrawy zmniejsz moc grzania.
  • O ile to możliwe uży­waj funkcji booster, czyli przyspiesza­nia gotowa­nia. Przyrządzanie posiłków będzie krót­sze, a rachunki za prąd niższe.
  • Wybieraj naczy­nia z płaskim dnem, które będą przyle­gać do płyty. Więk­sza powierzch­nia grza­nia gwaran­tuje szyb­sze gotowanie.
  • Jeśli ksz­tałt warzyw nie ma znaczenia dla two­jej potrawy, marchewkę czy ziem­ni­aki pokrój w drob­niejsze cząstki, szy­b­ciej zmiękną.
  • Wyko­rzys­tuj tzw. ciepło resztkowe. Staraj się wyłączyć chwilę wcześniej potrawę, ale bez uchy­la­nia pokry­wki. Dzięki temu maksy­mal­nie wyko­rzys­tasz ciepło z wnętrza garnka.
  • Nie gotuj zbyt długo, jedynie tyle, ile wymaga danie. Roz­go­towany makaron czy warzywa nie smakują najlepiej, a i twój domowy budżet może na tym ucierpieć.
  • Świet­nym rozwiązaniem jest również gotowanie na oparze. Takie gar­nki mają kilka poziomów, dzięki czemu na jed­nym pal­niku można jed­nocześnie ugo­tować cały obiad.

Kiedy posi­adasz kuch­nię induk­cyjną nie musisz martwić się również czy wyłączyłeś „pal­nik” po wyjś­ciu z domu. Bez wąt­pi­enia po powro­cie nie będziesz musiał wietrzyć pomieszczenia z ulat­ni­a­jącego się gazu.